แชร์

สำหรับอุปกรณ์ iOS คลิกไอคอน pdf สีแดงหน้าชื่อร่างฯ เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด (เนื่องจากระบบสมัครสมาชิกมีปัญหา ท่านสามารถ ส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ไปที่ตู้ ปณ.๑ ปณจ.ราชดำเนิน ๑๐๒๐๐ หรือทาง email ไปที่ it@ocs.go.th)

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การแต่งตั้งและโยกย้าย ข้าราชการตำรวจ และการพิจารณาบำเหน็จความชอบ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล