แชร์

สำหรับอุปกรณ์ iOS คลิกไอคอน pdf สีแดงหน้าชื่อร่างฯ เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด (เนื่องจากระบบสมัครสมาชิกมีปัญหา ท่านสามารถ ส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ไปที่ตู้ ปณ.๑ ปณจ.ราชดำเนิน ๑๐๒๐๐ หรือทาง email ไปที่ it@ocs.go.th)

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีอาญา
โดยที่มาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๒) ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านกระบวนการยุติธรรมให้เกิดผล โดยปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน กับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา และเพื่อให้ระบบการสอบสวน คดีอาญาสามารถอำนวยความยุติธร
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล