แชร์

สำหรับอุปกรณ์ iOS คลิกไอคอน pdf สีแดงหน้าชื่อร่างฯ เพื่ออ่านเนื้อหาทั้งหมด (เนื่องจากระบบสมัครสมาชิกมีปัญหา ท่านสามารถ ส่งความคิดเห็นทางไปรษณีย์ไปที่ตู้ ปณ.๑ ปณจ.ราชดำเนิน ๑๐๒๐๐ หรือทาง email ไปที่ it@ocs.go.th)

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังต่อไปนี้ (๑) เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ใช้บริการ” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔) (๒) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “มาตรการทางเทคโนโลยี” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔) (๓) ยกเลิกบทนิยามคำว่า “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔) (๔) แก้ไขเพิ่มเติมอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑) (๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ (ยกเลิกมาตรา ๓๒/๓ เพิ่มส่วนที่ ๗ ข้อยกเ
โดยที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทางเทคโนโลยีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางสากลและสนธิสัญญาดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล