วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 มี 1 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
13.15 น. ถึง 15.30 น. กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอหารือเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อน ตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ของบริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นาย พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย