วันพุธ ที่ 05 สิงหาคม 2563 มี 7 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นาย ชัยยุทธนา วงศ์วานิช
10.00 น. ถึง 12.00 น. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอหารือการดำเนินการตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นางสาว สุพิชชา เศรษฐ์ธนศักดิ์
13.30 น. ถึง 16.30 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นางสาว กัลยา เกียรติถาวรชัย
14.00 น. ถึง 16.00 น. ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... ห้องเดือน บุนนาค ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์
14.15 น. ถึง 16.00 น. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นางสาว จันทร์เพ็ญ รัชตาธิวัฒน์
16.15 น. ถึง 18.45 น. ร่างพระราชกำหนดการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. .... ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นางสาว วิลลี่ อมราภรณ์
16.15 น. ถึง 18.30 น. ร่างกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๖๓/๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุม 302 อาคารเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารเทเวศร์ นาย ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์