วันศุกร์ ที่ 06 ธันวาคม 2562 มี 1 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
14.00 น. ถึง 16.30 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การแต่งตั้ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และการทำบัญชีสำรองเพื่อเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระในคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว ภีรภัทร ด่านธีระภากุล