วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มี 3 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. กระทรวงมหาดไทย หารือการดำเนินการสอบสวนตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ห้องประชุมโบราณ ชั้น 2 ตึกเก่า นาง ชื่นสุมน นิวาทวงษ์
10.15 น. ถึง 12.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หารือที่ดินพุทธมณฑล ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นางสาว ฤทัย พูลสวัสดิ์
14.15 น. ถึง 16.00 น. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นางสาว นุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย