วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2562 มี 7 วาระ
เวลา ชื่อวาระการประชุม ห้องประชุม เลขานุการเจ้าของเรื่อง
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2 ชั้น 3 อาคาร 2 นาย สุชัย งามจิตต์เอื้อ
10.00 น. ถึง 12.30 น. ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเสริม วินิจฉัยกุล ชั้น 2 ตึกใหม่ นาย วิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
10.00 น. ถึง 12.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 3 ตึกใหม่ นาย วราสิทธิ์ กาญจนสูตร
10.00 น. ถึง 12.00 น. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องเรอเน่ กียอง ชั้น 1 ตึกใหม่ นาย สุรพล ทิพย์เสนา
13.00 น. ถึง 15.00 น. ร่างพระราชบัญญัติอาหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาง อุดมลักษณ์ อุ่นศรี
16.00 น. ถึง 18.30 น. ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... ห้องหยุด แสงอุทัย ชั้น 2 ตึกใหม่ นาย ยอดฉัตร ตสาริกา
16.15 น. ถึง 19.00 น. ร่างพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล พ.ศ. .... ห้องสมภพ โหตระกิตย์ ชั้น 4 ตึกใหม่ นาง กาญจนาภรณ์ เลิศลอย