พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

แม่บท

พระราชกฤษฏีกา

 

กฎกระทรวง

กฎ

ระเบียบ

ข้อบังคับ

ข้อกำหนด

 

ประกาศ

คำสั่ง

มติคณะรัฐมนตรี

 

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

 

คำพิพากษา/คำวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการ

 

การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ

 

แนวปฏิบัติ

 

เอกสารหรือหนังสืออื่น