พระราชบัญญัติยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ให้ศาลพลเรือนเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติและที่ให้ศาลทหารพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวกับความผิดอันเป็นคอมมิวนิสต์ พ.ศ. 2539

แม่บท

พระราชกฤษฏีกา

กฎกระทรวง

ระเบียบ

ข้อบังคับ

ข้อกำหนด

ประกาศ

คำสั่ง

มติคณะรัฐมนตรี

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ

คำพิพากษา/คำวินิจฉัยของศาลหรือคณะกรรมการ

การตีความกฎหมาย/การตอบข้อหารือ

แนวปฏิบัติ

เอกสารหรือหนังสืออื่น